İletişim

Atık Su Arıtma Tesis Proje Onayı

Atık Su Arıtma Tesis Proje Onayı

Ülkemizdeki su kaynaklarımızın korunması doğrultusunda sürdürülebilir kullanımın sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atık su arıtma teknolojilerinin seçilmesi amacıyla, Atık Su Arıtma Tesisine ait proje onay işlemlerinin yapılarak ilgili kurumlardan proje dosyalarının onaylatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, üretim ve işletme sahiplerinin ideal bir arıtma tesisine sahip olmasıyla çevresel yükümlülüklerini daha özenle yerine getirmeleri sağlanırken, Ülkemiz genelinde arıtılmış atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanımı hedeflenerek, atık su arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelerinin betonarme, statik ve uygulama projeleri hariç proje onay işlemleri konusunda da birliktelik gerçekleştirilmiş olacaktır.
Aşağıda belirtilen EK-1 ve EK-2 Kapsamında yer alan tüm tesisiler Proje onay dosyasının hazırlanması ve onaylanması sonrasında, Atık su arıtma tesisi imalatına ve inşaatına başlamalıdırlar.

Sektörler
  • Makine
  • Kimya
  • Gıda

 

  • Maden
  • Hizmet
  • Diğer

EK-1

Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Endüstrisi
• Ham Petrol çıkarılması,
• Doğal gaz çıkarılması, çıkarılan miktar günde 500,000 m³’ten fazla olduğunda,
• 150 ha’dan daha geniş alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması,
• 150 ha’dan daha geniş alanlarda turba çıkarılması,
• Derin sondajlar,

Enerji Endüstrisi
• 50 MW ya da daha fazla ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve diğer yakma tesisleri,
• Petrol ve gaz işleme rafinerileri,
• Kok fırınları,
• Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
• Nükleer santraller.

Metal Üretimi ve İşlenmesi
• Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür cevheri dahil),
• 2,5 ton/saat kapasiteli kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler,
• Demir veya çelik işleme tesisleri,
• Günde 20 ton veya daha fazla üretim kapasiteli olan demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler,
• Cevherden, konsantreden ya da ikincil ham maddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri,
• Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan fazla ya da diğer bütün metaller için günde 20 tondan fazla ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,
• İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den fazla olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.

Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi
• Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri,
• Günlük kapasitesi 500 tondan fazla olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,
• Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,
• Eritme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil, cam üretme tesisleri,
• Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri,
• Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.

Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
• Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.
• Temel organik kimyasalların üretimi,
• Basit inorganik kimyasalların üretimi,
• Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler),
• Bitki Koruma Ürünlerinin ve biyositlerin üretimi,
• Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir),
• Patlayıcı üretimi,
• 200.000 ton ya da daha fazla kapasitesi olan petrol, petrol ürünleri, petrokimyasal veya kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolama tesisleri,

Kâğıt Endüstrisi
• Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kâğıt hamuru üretim tesisleri,
• Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâğıt ve karton üretim tesisleri,

Atık Yönetimi
• Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri,
• Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri,
• Gemilerin normal faaliyetinden kaynaklanan atıkların toplandığı “Atık Kabul Tesisleri”,

Gıda Endüstrisi
• Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan mezbahaneler,
• Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:
• Günlük işlem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,
• 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.

Diğer Tesisler/Faaliyetler
• Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler) veya boyama tesisleri,
• Günde nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,
• Solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg’dan veya yılda 200 tondan fazla olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,
• Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit üretme tesisleri,
• Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç),
• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.

EK-2

Madencilik, Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Faaliyetleri
• Taş ocakları, açık ocak madenciliği ve 150 ha. dan daha küçük alanlarda turba çıkarımı,
• Metalik ve/veya metalik olmayan açık ocak veya yeraltı madenciliği,
• Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması,
• Kömür, ham petrol, doğal gaz, cevherler ve bitümlü şist çıkarmak için yerüstü endüstri tesisleri (Ek 1’de bulunmayan faaliyetler),
• Doğal ve yapay taşlar, alçı, kiselgar, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, trasın her çeşidini işleyen tesisler ile kromit, çimento klinkeri, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler,
• Perlit, şist ve kil patlatma tesisleri,
• Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri,
• 25-150 ha arasındaki alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması

Enerji Endüstrisi
• Termik santraller ve diğer yakma tesisleri, 1 MW’tan fazla 50 MW’a eşit ya da daha düşük ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretim tesisleri dahildir,
• 100 m3 ten fazla tank kapasitesi olan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz depolayan tesisler,
• Fosil yakıtların yerüstü depoları,
• Kömür ve linyitin endüstriyel briketlenmesi,
• Kapasitesi saatte 1 tonun üzerinde olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri,
• Katran, katran ürünleri, katran suyu ve gazı işleme ve damıtma tesisleri,
• Bitümlü şist gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

Metallerin Üretimi ve İşlenmesi
• 2,5 ton/saat ten düşük kapasiteli sürekli döküm dahil birincil ve ikincil eritme ile pik demir ya da çelik üretim tesisleri ve 5 ton ya da daha fazla vakum eritme kapasitesi olan tesisler,
• Demir ve çelik işleme tesisleri,
• Anma gücü 100 kW ve üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan tesisler,
• Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve kaynaklı boru üreten tesisler,
• Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve kaynaklı boru üreten tesisler,
• Saatte 2 ton ve daha az işleme kapasiteli demir ve çeliğin ergitilmiş metal ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması yapan tesisler,
• Günde 20 tondan az üretim kapasitesi olan demirli metal dökümhaneleri,
• Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan az ya da diğer bütün metaller için günde 500 kg – 20 ton arası ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.), değerli metaller hariç demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,
• İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ya da daha az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler,
• Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri. (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir),
• Kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri baterya ve pil vb üreten tesisler,
• Tokmaklama metodu ile metal tozu üreten tesisler ve diğer metal tozu ve pastaları üreten tesisler,
• Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi,
• Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri,
• Uçak yapım ve bakım tesisleri,
• Demiryolu ekipmanı üretimi,
• Patlayıcılar ile baskı yapılması,
• Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler,
• Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler,
• Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri (kapasite A veya B),
• Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.

Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi
• Günlük kapasitesi 500 ton ve daha az olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,
• Çimento öğütme veya paketleme tesisleri,
• Günlük kapasitesi 50 ton ve daha az olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,
• Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri,
• Eritme kapasitesi günde 20 ton ve daha az olan cam elyafı dahil, cam üretme tesisleri,
• Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler,
• Boksit, dolomit, alçı, kiselgar, magnezit, kuvarzit ve şamot gibi maddelerin pişirildiği ve/veya ergitildiği tesisler,
• Günlük 20 ton ve daha az ergitme kapasiteli olan mineral elyaf üretim tesisleri,
• Üretim kapasitesi günde 75 ton ve daha az olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler,
• Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler,
• Üretim kapasitesi 10 m3/saat ve üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil,
• Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler,
• Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler,

Kimya Endüstrisi
• Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),
• Boya, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),
• Kapasitesi 1.000 ton ile 200.000 ton arasında petrol, petrokimyasal ve kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolandığı tesisler (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),
• Petrol ürünlerinin (fuel-oil, motorin, nafta, benzin vb.) veya mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünlerinin depolandığı 1.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,
• Diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 5.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,
• Akrilonitrilin depolandığı ve depolama kapasitesinin 350 ton’un üstünde olduğu tesisler,
• Klorun depolandığı ve depolama kapasitesinin 10 ton’un üzerinde olduğu tesisler,
• Kükürtdioksitin depolandığı ve depolama kapasitesinin 20 ton’un üzerinde olduğu tesisler,
• Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton’un üzerinde olduğu tesisler,
• Amonyumnitrat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 500 ton’un üzerinde olduğu tesisler,
• Sodyumklorat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 25 ton’un üzerinde olduğu tesisler,
• 5 ton veya daha fazla Bitki Koruma Ürününün depolandığı tesisler,
• Sabun üretilen tesisler. (Kapasite ≥ 1 ton/gün),
• Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik üreten tesisler,
• Kükürt üretimi tesisleri,
• Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler,
• Kimyasal maddelerin geri kazanımı için tesisler,
• Zifir üretimi tesisleri,
• Saatte 1 ton veya daha fazla kapasiteya sahip organik çözücülerin damıtma ile yeniden işlendiği tesisler,
• Günde 1 ton veya daha fazla kapasiteye sahip doğal reçine eritme tesisleri,
• Patlayıcı maddelerin depolanması, bertarafı ve geri kazanımına dair tesisler (cephanelerin veya diğer patlayıcıların yüklendiği veya patlatıldığı tesisler buna tabidir, kibrit üretimi ise kapsam dışındadır),
• Bitki Koruma Ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.

Ağaç ve kağıt endüstrisi
• Günlük 20 ton ve altı üretim kapasitesine sahip kâğıt ve karton üretim tesisleri,
• Tahrik gücü 100 kW’ın üzerinde olan ağaç işleme, ağaç kaplama üretimi ve kereste fabrikaları, mobilya fabrikaları ve ağaç parke üretim fabrikaları,
• Aylık kapasitesi 30 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinden sunta üreten tesisler,
• Aylık kapasitesi 1000 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinin doğrandığı tesisler.

Atık Yönetimi
• Tehlikeli atık geçici depolama tesisleri,
• Tehlikeli atık taşıma firmaları.

Gıda Endüstrisi
• Günlük nihai üretim kapasitesi 300 tondan daha az olan katı bitkisel yağ (üç aylık ortalama değer bazında), ve günlük nihai üretim kapasitesi 75 tondan daha az olan katı hayvansal yağ üreten tesisler,
• Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler,
• Günlük süt alımı 10 ile 200 ton arasında olan (yıllık ortalama değer bazında) süt ve süt ürünleri tesisleri,
• Yıllık kapasitesi 1000 m3 ve üzeri olan suma veya malt üretimi tesisleri ve/veya alkollü içeceklerin üretildiği tesisler,
• Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme ve şurup üretim tesisleri,
• Alkolsüz içecekler üretim tesisleri,
• Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 ton ve daha düşük olan mezbahaneler (Ek 1’de yer almayan tesisler),
• Günlük kapasitesi 5000 adedin üzerinde olan kanatlı hayvan kesim tesisleri,
• Haftalık işleme kapasitesi 200 kg’ın üzerinde olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler,
• Günlük kapasitesi 10 ton ve daha düşük olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,
• Hayvan artıkları ve hayvansal atıkların depolandığı tesisler,
• Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.
• İşlenmemiş kemik ve işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama tesisleri.
• Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri,
• Balık yağı fabrikaları,
• 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.
• Çay fabrikaları.
Tarım ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri
• Toplu hayvancılık faaliyetleri,
• Yer kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler,
• En az aşağıda belirtilen ve üzeri kapasitelere sahip toplu kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler,
• Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri,

Diğer Tesisler
• Günlük işlem kapasitesi 10 ton ve altında elyaf veya tekstil önişlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon benzeri işlemler) veya boyama tesisleri,
• Günlük nihai ürün kapasitesi 12 ton ve altında olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,
• Solvent tüketim kapasitesi saatte 25 kg ile 150 kg arasında veya yılda 200 tondan az olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,
• Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri,
• Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları,
• Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri,
• Hurdaların veya kullanılmış taşıtların veya hurda taşıtların depolama alanları ve/veya işlem tesisleri,
• 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları,
• Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler,
• Sigara fabrikaları,
• Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin organik solvent kullanılmadan kimyasal tabaka ile kaplandığı emprenye edildiği, doyurulduğu ve kurutulduğu tesisler,
• Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan tesisler ile plastik maddeler, yumuşatıcılar, okside ve beziryağı veya diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler,
• Tellerin fenol ve kresol reçinelerle ya da diğer organik maddelerle (organik solvent kullanımı haricinde) yalıtıldığı tesisler,
• Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler,
• Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenolformaldehidplastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (ana girdi maddeleri 10 kg/saat ve üzerinde olan tesisler),
• Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (ana girdi maddelerinin 200 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler),
• Kuru durumda olan tozlanabilen yığma maddelerin, damperli araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama tesisleri (200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir),
• Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üreten tesisler,
• Organik bağlayıcı maddeler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler,
• Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi,
• Hayvan dışkısı kurutma tesisleri,
• Tuz işletmeleri,
• Biyodizel üretim tesisleri,
• Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler,
• Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları,
• Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri,
• Kalıcı kamp ve karavan alanları,
• Tema parkları,
• Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri),
• Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler),
• Asfalt üretim tesisler,
• Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar),
• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.

 

 

Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz.